12.03.2022 - PK w Zakopanem - drugi sobotni konkurs